Quản lý khóa trên phần mềm Quản lý khách sạn Ezibee Hotel

Quản lý khóa trên phần mềm Quản lý khách sạn Ezibee Hotel

Ezibee AccountingSuite tự động hóa quản trị và tài chính kế toán với những tính năng vượt trội, phù hợp với loại hình doanh nghiệp kinh doanh lưu trú ( resort, khách sạn).  Ezibee AccountingSuite không chỉ tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) mà còn có khả năng lập báo cáo tài chính theo Chuẩn mực báo cáo Tài chính quốc tế (IFRS).

Ezibee AccountingSuite tự động hóa quản trị và tài chính kế toán với những tính năng vượt trội, phù hợp với loại hình doanh nghiệp kinh doanh lưu trú ( resort, khách sạn).  Ezibee AccountingSuite không chỉ tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) mà còn có khả năng lập báo cáo tài chính theo Chuẩn mực báo cáo Tài chính quốc tế (IFRS).

Ezibee AccountingSuite tự động hóa quản trị và tài chính kế toán với những tính năng vượt trội, phù hợp với loại hình doanh nghiệp kinh doanh lưu trú ( resort, khách sạn).  Ezibee AccountingSuite không chỉ tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) mà còn có khả năng lập báo cáo tài chính theo Chuẩn mực báo cáo Tài chính quốc tế (IFRS).Ezibee AccountingSuite tự động hóa quản trị và tài chính kế toán với những tính năng vượt trội, phù hợp với loại hình doanh nghiệp kinh doanh lưu trú ( resort, khách sạn).  Ezibee AccountingSuite không chỉ tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) mà còn có khả năng lập báo cáo tài chính theo Chuẩn mực báo cáo Tài chính quốc tế (IFRS).Ezibee AccountingSuite tự động hóa quản trị và tài chính kế toán với những tính năng vượt trội, phù hợp với loại hình doanh nghiệp kinh doanh lưu trú ( resort, khách sạn).  Ezibee AccountingSuite không chỉ tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) mà còn có khả năng lập báo cáo tài chính theo Chuẩn mực báo cáo Tài chính quốc tế (IFRS).

Ezibee AccountingSuite tự động hóa quản trị và tài chính kế toán với những tính năng vượt trội, phù hợp với loại hình doanh nghiệp kinh doanh lưu trú ( resort, khách sạn).  Ezibee AccountingSuite không chỉ tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) mà còn có khả năng lập báo cáo tài chính theo Chuẩn mực báo cáo Tài chính quốc tế (IFRS).